04 Nis

Güzel kelime önerileri

Sözlükte, Güzel Kelimeler arasında yer almasını istediğiniz bir kelime varsa, Kelime öner/ekle formu‘nu kullanarak anlamı ile birlikte ekleyebilirsiniz. Önerilen kelime en kısa sürede öneren kişinin adı ile birlikte sözlüğe eklenecektir.

All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z | Submit a name
Showing 50 most recent names in this directory
Dinginlik
 • Durgunluk, sükûnet.
 • Atalet.
 • Dingin olma durumu.

Filizlenmek
 • Bitki filiz vermek.
 • Gelişmeye, büyümeye başlamak.

Sevinç
 • Hoşnutluk duygusu.
 • İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.
 • Hoşnut edici yaşantıların ortaya çıkardığı ve türlü dış belirtileri olan doyurucu bir coşku.

Lütuf
 • Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet.
 • İyilik, güzellik, hoşluk.
 • Bağış, ihsan.

Zihin açıklığı
 • Doğru düşünme gücü, zihin berraklığı.

Yaşama gücü
 • Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti.
 • Dirimselci öğretilerce yaşamı sürdürmenin en temelli nedeni olarak kabul edilen ilke (Driesch'de entelekhia).
 • Canlılık.

Selam
 • Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba.
 • Barış, rahatlık.
 • Sonu iyi ve hayırlı çıkma.
 • Vuruşma ya da yarışmadan önce, iki kılıçoyuncusunun birbirini, sonra yargıcı ve seyircileri savutlarıyle özel biçimde esenlemeleri.

Şeffaflık
 • Saydamlık.

Başyapıt
 • Şaheser
 • Kusursuzluğa ulaşan bir sanatla gerçekleştirilmiş yapıt; belli bir türde en üstün yapıt.

Muhabbet
 • Sevgi.
 • Dostça konuşma, yârenlik.

El ele
 • Birbirinin elini tutarak.
 • Birlikte davranarak, bir konuda birleşerek.
 • İşbirliği yaparak, güç birliği yaparak, yardımlaşarak.

Ebedî
 • Sonsuz, ölümsüz, bengi.

Utanma duygusu
 • İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu.
 • Ar, haya duygusu.

Kul hakkı
 • Tanrı'ya göre insan, abd.
 • Yeniçeri; Enderundan yetişen bütün devlet büyükleri ve altıbölük süvarileri.
 • Köle, karavaş.

Hayırsever
 • Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever, hayırperver.
 • Halkın yararı için okul, çeşme, hastane vb. yaptıran.

Emek
 • Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
 • Uzun ve yorucu, özenli çalışma.
 • İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.
 • Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan beden ve/veya beyin gücü.

Engin
 • Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi.
 • Açık deniz.
 • Yüksekte olmayan, alçak (yer), ingin, münhat.
 • İyi, güzel, temiz, sağlam.

Fırsat eşitliği
 • Sunulan olanaklardan herkesin ayrım yapılmaksızın eşit biçimde yararlanması.
 • Bir ülkedeki eğitim, iş gibi her türlü olanaktan her bireyin eşit yararlanma hakkına sahip olması.

Ozan
 • Şair
 • Sazla ya da sazsız ezgiler ve şiirler söyleyen kişi.
 • Eski Oğuzlarda Oğuz destanlarını okuyan saz şairi.
 • Deyişler yazarak, koşuklar dizerek duygu, imge, beğenilerimizi güzel, tatlı anlatışlarla dile getiren sanatçı.
 • Halk şairi, saz şairi, toplantılarda saz ile şiir söyleyen kimse.
 • Şiir yazan, şair.
 • Halk şairi.

Anlam
 • Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
 • Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.
 • Anlayış, duygu.
 • Mâna.
 • Sözcüklerin veya davranışların zihinde uyandırdığı izlenim.
 • Bir sözcüğün belirttiği, düşündürdüğü (şey).
 • Bir önermenin, bir tasarımın, bir düşüncenin ya da yapıtın anlatmak istediği (şey).
 • Kelimenin tek başına veya söz içindeki öteki ögeler ile bağlantılı olarak zihinde yarattığı kavramlardan her biri: kestirmek 1. ağaç kestirmek, kumaş kestirmek, 2. bir şeyi tahmin edebilmek: işin sonunda nereye varacağını kestiremiyorum; 3. birazcık uyumak: Bir saat kadar kestirirsem kendimi toplayabilirim vb.
 • Bir kelimenin, veya kelimelerden meydana gelmesi dolayısıyla, bir cümle veya sözün anlattığı fikir.
 • Bir toplum ya da toplumsal küme üyelerinin türlü ekin öğeleriyle ilgili olarak yaptıkları düşünsel çağrışım.
 • Bir simge, kavram ya da bir ölçümün belli bir dizgeye göre taşıdığı içlem ya da içerim.
 • Sözcüklerin, dizelerin, tümcelerin ve benzerleri söz örneklerinin anlattıkları duygu, düşünce, yargı.

Söyleşi
 • Arkadaşça, dostça karşılıklı konuşma, hasbihâl, sohbet.
 • Belli bir konuda alanla ilgili kişilerin katıldığı bilgilendirme toplantısı.
 • Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü, sohbet.
 • Bir sunucunun yönetiminde ya da sunucusuz olarak, belirli bir konu üzerinde, birbirine karşıt olmayan, tartışmasız olarak bir söyleşi havası içinde geçen karşılıklı konuşma.
 • Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma.
 • Musahabe, sohbet.

Ateş parçası
 • Çok canlı, hareketli, becerikli, çalışkan.
 • Çok yaramaz (çocuk).
 • Canlı.

Edepli
 • Uslu, ince, iyi ahlaklı, terbiyeli, müeddep.

Güvenilir
 • Güven duygusu veren, güvenilen, itimatlı.

Ana dili
 • Çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan edindiği dil.
 • Bir kimsenin ocağında konuşulan ve kendisince ilk öğrenilen dil.
 • İnsanın doğup büyüdüğü aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden öğrendiği, bilinç altına kadar inebilen ve kişilerle toplum arasındaki ilişkilerde en güçlü bağı oluşturan dil.

Mutena
 • Özenilmiş, özenle yapılmış.
 • Seçkin, önemli.
 • Özenle, dikkatle seçilmiş.

Feyiz
 • Verimlilik, gürlük, ongunluk, bereket.
 • Artma, çoğalma.
 • İlerleme, kültürel gelişme, olgunluk.
 • Bolluk, bereket.
 • Manevi haz, mutluluk, iç huzuru.
 • Suyun taşıp akması.
 • Bilim, bilgi.

Doğasever
 • Doğanın kirlenmesine ve tahrip edilmesine karşı çıkan (kimse).

Gönüllü
 • Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen:
 • Çok istekli.
 • Seven kimse veya sevgili.
 • Kendi isteği ile asker olan kimse.
 • Bir araştırmaya görüşmeci olarak katılmaya istekli olan ancak özellikleri yeterince denetlenmediği durumlarda önemli yanlılıklara yol açabilecek işmen.
 • Cesur.
 • Gönüle, cana yakın, muteber, hatırlı, şerefli.

Habitat
 • Yerleşme, oturma.
 • Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt.
 • Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamı.

Gün batımı
 • Güneşin ufukta kaybolması, gurup.

Mukaddime
 • Ön söz.
 • Başlangıç.
 • Bir olayın başlangıcı.

Günaydın
 • ‘İyi sabahlar’ anlamında sabahları söylenen bir selamlama sözü.
 • Yeni mi farkına vardın? anlamında bir söz.

İnsancıl
 • İnsan seven.
 • İnsanla ilgili.
 • İnsana değer veren.
 • İnsancılık yanlısı olan, beşeriyetçi, hümanist.

Amme
 • Kamu. // kamu. ~ hakları: kamu hakları. ~ hukuku: kamu töresi. ~ hükmî şahsiyyeti: kamu tüzel kişiliği. ~ intizâmı: kamu düzeni. ~ menfaati: kamu yararı.

Şevk
 • İstek, heves.

Müsavat
 • Eşitlik, denklik.

Kıyam
 • İslam inancına göre, ölümden sonra yeniden dirilip ayağa kalkma.
 • Namazda ayakta durma.
 • Ayağa kalkma, ayakta durma.
 • Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme.
 • Ayaklanma, başkaldırma, karşı gelme.

Oydaş
 • Aynı düşüncede, aynı inançta olan, aynı düşünceyi savunanlardan her biri, düşündeş, fikirdeş.

Cumhur
 • Halk.
 • Topluluk.

İman
 • İnanç.
 • Güçlü inanç, inan.
 • İslam dinini kabul etme.

Ahit
 • Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant.
 • Antlaşma.
 • Devir, zaman.

Hayat arkadaşı

Hande
 • Gülme, gülüş.

Güç
 • Takat.
 • Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet: Zihin gücü. Yaşama gücü.
 • Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.
 • Sınırsız, mutlak nitelik: Tanrı'nın gücü.
 • Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik:Paranın gücü.
 • Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği: Motorun gücü.
 • Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu: Güçler dengesi.
 • Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli: İnsan gücü.
 • Bir toprağın verimlilik yeteneği.
 • Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse.
 • Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği.
 • İş yapma hızı; birim zamanda yapılan iş.
 • Görsel bir aygıtın ayrıntıları seçme yeteneği.
 • Birim zamana düşen iş birimleriyle ölçülen iş yapma oranı.
 • Vatla ölçülen iş yapma oranı; elektrik gücü (1 vatlık bir güç, saniyede 1 jul iş yapar).
 • Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, efor.
 • Zulüm, gadr, haksızlık, zor, çevir, eziyet, sitem.
 • Cidal, şiddet.

Nur
 • Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.
 • İlahi güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık.
 • Kur´an-ı Kerim.

Huşu
 • Alçak gönüllülük.
 • Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile dolu olma.
 • Hayranlık ve korkunun karıştığı bileşik bir duygu.

Yaz yağmuru
 • Ani yağan ve çabuk geçen yağmur.

Vatan
 • Yurt.
 • Sıla, memleket.

Tebarüz
 • Belirme, görünme.


Submit a name